ANIME INFO

Kyoukai Senki Part 2 (Dub)

Type: Spring 2022 Anime

Plot Summary: Second part of Kyoukai Senki.

Genre: Action, Mecha, Sci-Fi

Released: 2022

Status: Completed

Other name: AMAIM Warrior at the Borderline Part 2, 境界戦機

Kyoukai Senki Part 2 (Dub)

RECENT RELEASE

Season