ANIME INFO

Yi Nian Yong Heng: Chuan Cheng Pian

Type: ONA

Plot Summary:

Second season of Yi Nian Yong Heng.

Genre: Action, Adventure, Fantasy

Released: 2022

Status: Completed

Other name: A Will Eternal 2nd Season ; 一念永恒 传承篇

Yi Nian Yong Heng: Chuan Cheng Pian

RECENT RELEASE

Season