ANIME INFO

Kyoukai Senki Part 2

Type: Spring 2022 Anime

Plot Summary: Second part of Kyoukai Senki.

Genre: Action, Mecha, Sci-Fi

Released: 2022

Status: Completed

Other name: 境界戦機, AMAIM Warrior at the Borderline

Kyoukai Senki Part 2

RECENT RELEASE

Season